Podmínky ochrany osobních údajů

 

Poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Správce údajů:

Monika Svobodová

IČO: 08701130

se sídlem: Rakovecká 7, 635 00 Brno

email: info@jsemsrdcar.cz

telefon: 602 587 453

www.jsemsrdcar.cz 

K jakému účelu údaje zpracováváme:

Osobní údaje mohou být zpracovány pro účely nabídky zboží a pro účely plnění smlouvy, respektive objednávky. V případě uzavření smlouvy budou osobní údaje dále zpracovávány v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy a dle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. Právním titulem zpracování osobních údajů je také oprávněný zájem správce kontaktovat vás jakožto subjekt údajů za účelem zaslání aktuálních informací o činnosti správce (newsletter). Dále je pak právním titulem zpracování osobních údajů plnění smlouvy respektive objednávky a samozřejmě také právní předpisy v oblasti účetnictví a archivnictví.

Zdroje údajů:

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů při jednání o uzavření smlouvy (zadání objednávky).

Kategorie údajů, které budeme zpracovávat:

Pro účely plnění smlouvy bude správce zpracovávat jméno a příjmení, adresní, identifikační a kontaktní údaje. Pro účely zasílání aktuálních informací o činnosti správce (newsletter) bude zpracovávána pouze e-mailová adresa.

Komu vaše údaje předáme: 

Osobní údaje mohou být poskytnuty při plnění smlouvy třetí osobě – zejména provozovateli přepravních služeb. Údaje však mohou být poskytnuty rovněž orgánu veřejné moci na základě požadavku vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu, například finančnímu úřadu nebo obchodní inspekci v rámci výkonu kontrolní činnosti.

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy:

Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu plnění smlouvy a po skončení smlouvy pak po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. E-mailová adresa pro účely oprávněného zájmu správce - zasílání aktuálních informací o činnosti správce (newsletter) - bude zpracovávána po dobu neomezenou, dokud subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas se zasíláním nabídek nebo dokud nedojde k uplatnění jeho práv popsaných níže, např. k uplatnění práva na výmaz.

Poučení o vašich právech podle GDPR:

Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů. Pokud bude zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Poskytnutí údajů subjektem údajů pro účely smlouvy je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí údajů nemůže dojít k jejímu uzavření. 

Správce neprovádí automatizované rozhodování a profilování.

Zpět do obchodu